Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych jest PPHU AMADE Group Maciej Żydek z siedzibą 20-433 Lublin, ul. Adama Mickiewicza 47, zwany w dalszej części Administratorem Danych lub AMADE Group.

Znajdziesz tu informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora danych.

Polityka obowiązuje wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami AMADE Group.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych.
Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług.
Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami współpracy z drukarnią , a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług.
Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług.
Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.
Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez AMADE Group.

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez AMADE Group obejmuje następujące działania po stronie AMADE Group:
usługi druku, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją zamówień w drukarni, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktów AMADE Group.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane przekazane w formie zapytania do wyceny usługi,
 • Dane pozyskane w naszych punktach handlowych,
 • Dane niezbędne do wykonania usługi,
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedaży VAT,
 • Dane niezbędne do celów rozliczeniowych,
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron,

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje Dane z formularza kontaktowego w związku z realizacją zgłoszenia przetwarzamy do 3 miesięcy od wysłania formularza kontaktowego;
 • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług przewozowych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym z którymi AMADE Group zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • realizacja zgłoszenia przez formularz kontaktowy : np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji odpowiedzi do zgłoszenia;
  Dane kontaktowe, Dane telefoniczne, Adres e-mail oraz Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia;
 • zamówienie wykonania usługi : np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zamówienia i realizacji umowy wykonania usługi;
  Dane kontaktowe, Dane telefoniczne, Adres e-mail oraz Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub naliczania opłat za towary lub usługi;
 • realizacja dostawy towarów : np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu dostawy towarów;
  Dane kontaktowe, Dane telefoniczne, Adres e-mail oraz Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji dostawy towarów;
 • prawnie uzasadnione interesy AMADE Group: np. Dane przetwarzane dla celów naliczania opłat lub wystawienia faktury;
  Nazwa przedsiębiorstwa zawierająca dane osobowe, Adres przedsiębiorstwa, Adres dostawy, Numer NIP, Numer Regon
 • prawnie uzasadnione interesy AMADE Group: np. Dane przetwarzane dla celów ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  Nazwa przedsiębiorstwa zawierająca dane osobowe, Adres przedsiębiorstwa, Adres dostawy, Numer NIP, Numer Regon

2. Do tworzenia Twojego profilu klienta

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania oferty do Twoich indywidualnych potrzeb.
Umożliwia nam to oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy przekazane informacje pod kątem usług, z których korzystasz oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od Ciebie.
Dzięki temu możemy się dowiedzieć, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług.
Podczas odwiedzania naszych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników.

Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane przekazane w formie zapytania do wyceny usługi,
 • Dane pozyskane w naszych punktach handlowych,
 • Dane niezbędne do wykonania usługi,
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedaży VAT,
 • Dane niezbędne do celów rozliczeniowych,
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron,

Jeśli nie chcesz aby AMADE Group tworzyło Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli informować Cię o nowej ofercie lepiej dopasowanej do tego, w jaki sposób korzystasz naszych usług (np. o nowych możliwościach druku ulotek ). W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w sekcji II Masz kontrolę nad swoimi danymi. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy o wykonanie usługi, AMADE Group nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje Dane z formularza kontaktowego w związku z realizacją zgłoszenia przetwarzamy do 3 miesięcy od wysłania formularza kontaktowego;
 • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy AMADE Group.

3. Dla celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy dostosowywać nasze usługi.
Takie informacje pozwalają nam na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb odbiorców, planowanie produkcji, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz stałe usprawnianie procesów obsługi.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
Dane o Twoim profilu klienta, Dane internetowe, Dane pochodzące z naszych stron internetowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje Dane z formularza kontaktowego w związku z realizacją zgłoszenia przetwarzamy do 3 miesięcy od wysłania formularza kontaktowego;
 • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do jakich danych mamy dostęp?
Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług. Na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Danych adresowych na potrzeby dostawy, możemy również analizować takie dane w celach statystycznych.
Jednakże, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz korzystać z możliwości dostawy, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych, chyba że zostaną one zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy AMADE Group.

4. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi.
Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W takich przypadkach AMADE Group zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez AMADE Group dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej;

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w punkcie handlowym, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej;

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów AMADE Group, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a AMADE Group nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym punkcie handlowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do AMADE Group.

AMADE Group w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.
W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, AMADE Group może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest AMADE Group Maciej Żydek z siedzibą w Lublin ( 20-433 ) przy ul. Adama Mickiewicza 47, wpisana do Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, NIP 7122489744

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do punktu handlowego lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail: biuro@amadegroup.eu
poczta tradycyjna: AMADE Group, Adama Mickiewicza 47, 20-433 Lublin
numer telefonu: +48 81 307 03 07

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Słowniczek

Klient AMADE Group:
osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z AMADE Group.

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie przy złożeniu zapytania lub zamówienia, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer NIP lub REGON, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres miejsca świadczenia usługi, numer telefonu, adres e-mail.

Informacje o Twoim profilu:
informacje gromadzone i przetwarzane niezbędne do wykonania usług świadczonych przez AMADE Group lub Dane niezbędne do celów rozliczeniowych, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny NIP, sposób płatności, numer rachunku bankowego, informacje o świadczonych usługach, segment klienta, produkty i usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej);
do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: zgłoszenia reklamacyjne, zapytania ofertowe, korespondencja przesłana z pomocą formularza kontaktowego oraz dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy – zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane rozwiązanie; możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z biurem obsługi oraz rejestrować zapisy rozmów w ramach chatu lub na profilu AMADE Group na portalu Facebook.

Dane telefoniczne:
dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług AMADE Group, w tym dane o numerach użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN), daty i godziny pierwszego zalogowania mobilnych urządzeń końcowych do ruchomej
publicznej sieci telefonicznej, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.

Dane internetowe:
imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Klinta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia dostępu do stron www, w tym adres IP, data i czas korzystania z adresu IP,

Dane pozyskane w naszych punktach handlowych:
przechowujemy informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi w naszych punktach handlowych.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

AMADE Group:
AMADE Group Maciej Żydek z siedzibą w Lublin ( 20-433 ) przy ul. Adama Mickiewicza 47, wpisana do Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, NIP 7122489744

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych:
odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez AMADE Group, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie AMADE Group; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia
przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez AMADE Group, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.
Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.